Algemene voorwaarden

Isabelle van de Vijver, handelend onder de benaming Sofro Balance Coaching & training is een rechtspersoon naar Belgisch recht.

Kantoor gevestigd in de Volkerenlaan 45 - 2610 Wilrijk en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE0694.671.834 levert diensten op het gebied van individuele coaching trajecten voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Sofro Balance Coaching & training en de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Isabelle van de Vijver of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van Sofro Balance Coaching & training.

Sofro Balance Coaching & training is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

1. Tussen offerte en opdracht
 1. Wij stellen een individuele offerte op met de gehanteerde tarieven en prijzen op vraag van de toekomstige opdrachtgever met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.
 2. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van veertien kalender dagen na de datum van verzending en zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.
 3. De opdrachtbevestiging betekent de acceptatie van de offerte. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door Sofro Balance Coaching & training. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.
 4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Sofro Balance Coaching & training hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn acceptatie ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.
2. Over de uitvoering van een opdracht
 1. Met Sofro Balance Coaching & training samenwerken betekent vertrouwen op professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij Sofro Balance Coaching & training niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel. Om de slaagkansen van het traject te verhogen is er ook een engagement van de coachee nodig om achteraf met de bekomen inzichten aan de slag te gaan. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan zal de impact van het coachingtraject sterk dalen.
 2. Sofro Balance Coaching & training beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Sofro Balance Coaching & training kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Sofro Balance Coaching & training kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.
 3. Met de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt op basis van de te investeren tijd, reistijd en voor/nawerk. In de regel is dit een vaste prijsafspraak, tenzij er zich in tijd nieuwe ontwikkelingen voordoen (bv. coaching on the job).
3. Tarieven en betalingsmodaliteiten
 1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief andere bijkomende lasten (bv en niet gelimiteerd tot zijn oa persoonlijkheidstesten, etc.), tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Met de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt op basis van de te investeren tijd, reistijd en voor/nawerk. In de regel is dit een vaste prijsafspraak, tenzij er zich in tijd nieuwe ontwikkelingen voordoen (bv. coaching on the job).
 3. Sofro Balance Coaching & training kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met deze prijsherziening moet hij de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.
 4. Sofro Balance Coaching & training zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14)kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.
 5. Onze facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.
 6. Openstaande factuurbedragen mogen niet verrekend worden met andere facturen of credit nota’s.
4. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?
 1. Beelden, schema’s, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door Sofro Balance Coaching & training voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van Sofro Balance Coaching & training.
5. Duur en beëindiging
 1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, door middel van aangetekend schrijven, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte.
 2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.
 3. Sofro Balance Coaching & training mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. Sofro Balance Coaching & training houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.
 4. Afspraken kunnen tot 48u vóór het coachinggesprek geannuleerd worden zonder extra kosten. Indien dit toch later gebeurd, wordt er een meerkost van 50% aangerekend bij het volgende gesprek.
6. Onze aansprakelijkheid
 1. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt voor ieder toerekenbare zware contractuele tekortkomingen die veroorzaakt worden in de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Sofro Balance Coaching & training de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.
 2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Sofro Balance Coaching & training is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 3. In geval van overmacht is Sofro Balance Coaching & training gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorziene gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.
 4. Sofro Balance Coaching & training verwacht dat de coachee over voldoende veerkracht (fysiek/mentaal/emotioneel) beschikt om het coaching traject aan te gaan. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Sofro Balance Coaching & training, daar wij niet gemachtigd zijn om medische diagnoses te stellen. Indien er een vermoeden is van instabiliteit zullen wij het niet nalaten om de coachee door te verwijzen naar de huisarts.
7. Vertrouwelijkheid
 1. Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Geen van beide partijen treedt m.b.t. het besprokene naar buiten. Alleen de coachee heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe de coach machtigen.
 2. Wanneer de coach de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de coachee niet verder te kunnen coachen, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching afgerond en verantwoord richting opdrachtgever. Andersom, als blijkt dat de coachee onvoldoende gesteund wordt in het coaching proces kan de coachee ten allen tijden de coaching relatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht.
8. Bepalingen over deze overeenkomst
 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Sofro Balance Coaching & training en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.